top of page

Mentorship Committee

IODA's Mentorship Committee oversees all aspects of the IODA Mentorship Program.

f66c8bb3-56b0-9702-02dc-229487fc06e0.jpg

अफ्रीका

डा मारो थियार्ट

एशिया प्रशान्त

प्रोफेसर मार्गरेट फोक

bottom of page